Algemene huur en verkoops voorwaarden

Algemene huur en betalingsvoorwaarden Axse.

Axse.be > vertegenwoordigd door  Belmans Axel Hoevelaan 43 2570 Duffel BE 0769 139 229

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verhuur, levering, verrichting van diensten
en Handelingen, alsook alle overeenkomsten van Axse.be

Algemenen Verkoop en verhuur voorwaarden.

Iedere klant wordt verondersteld volledig kennis genomen te hebben van de hieronder genoemde
voorwaarden en de bepalingen ervan te hebben aanvaard. Wij verwerpen uitdrukkelijk de algemene
voorwaarden die voorkomen op de van de klant uitgaande brief en of ander document, daar alleen
onze voorwaarden geldig zijn. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst teweeg.

De overeenkomst komt slechts tot stand door de ondertekening van de bestelbon door de klant of
zijn gevolmachtigde, desgevallend na betaling door de klant van een overeenkomst voorschot / waarborg.

Axse heeft het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende gevallen
> Faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.
> Niet of niet tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen.
> onjuiste informatie nopens de identiteit en of woonplaats van de klant en of zijn gevolmachtigde.

Offerte

Offertes komen slechts tot stand door ondertekening van een wederzijdse bestelbon door de klant of zijn gevolmachtigde en Axse.be, desgevallend na betaling door de klant van een een overeengekomen waarborg, voorschot of proforma factuur. De Prijzen en voorwaarden op onze offertes zijn slechts geldig gedurende 15 werkdagen. De bevestiging kan door Axse.be per elektronische brief worden verstuurd.

De verhuur van materialen wordt toegestaan voor een termijn zoals door de huurder en Axse werden
overeengekomen.
Wanneer de goederen niet worden teruggegeven, strikt binnen de overeengekomen termijn, ongeacht om welke reden dan ook, heeft Axse.be de keuze om bijkomend te factureren voor de overschreden periode en het recht de goederen terug te halen, dan wel zullen deze goederen beschouwd worden als te zijn verkocht en tegen de nieuwprijs worden gefactureerd.
Indien de huurder de huurperiode wenst te verlengen, dient hij dit schriftelijk aan te vragen. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlening van de huur.
Axse.be zal ook de kosten aanrekenen die voortvloeien, direct en indirect uit het niet tijdig teruggeven van de gehuurde materialen die Axse.be lijdt door het mogelijk niet voorhanden hebben van materiaal door het te laat terugbrengen of vrijgeven. De huur vangt aan bij het vertrek van de gehuurde goederen uit de lokalen van Axse.be. Onverminderd de gefactureerde handelswaarde zal een gebruiksderving worden aangerekend voor de volledige duurtijd van het in bezit zijn van de gehuurde materialen door de huurder tot aankoop van vervangend materiaal.
De terugname van de gehuurde materialen door Axse.be betekent niet onmiddelijke aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Axse.be beschikt over een termijn van 5 werkdagen na terugname van de gehuurde materialen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade,minwaarde, bekend te maken.Axse.be zal hiervoor de huurder uitnodigen om de schade tegensprekelijk vast te stellen. Bij gebrek aan reactie van de huurder heeft Axse.be het recht de herstellingen uit te voeren, of stukken te vervangen op kosten van de huurder. De Huurprijs blijft verschuldigd totdat de gehuurde goederen hersteld of vervangen werden.

Gebruik

De Huurder of zijn gevolmachtigde erkent de goederen in onberispelijke en gebruiksklare staat in ontvangst te hebben genomen en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop de gehuurde materialen moeten worden gebruikt en onderhouden. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde materialen dienen derhalve te worden geformuleerd bij de inontvangstname. De Huurder verbindt er zich toe het gehuurde materiaal als een goede huisvader te behandelen, volgens de gebruiksvoorschriften vakkundig en deskundig te gebruiken. De Huurder verplicht zich ertoe geen
wijzigingen van welke aard ook aan het materiaal aan te brengen en het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het gehuurd werd. Indien defecten zijn veroorzaakt door een nalatigheid van de Huurder of te wijten aan een ongeval, worden de herstellingskosten in rekening gebracht bovenop de huurprijs.

De huurder zal alle nodige maatregelen treffen voor de vrijwaring van het eigendomsrecht van Axse.be ten aanzien van alle derden. De Huurder verplicht zich ertoe indien hij geen eigenaar is van het pand waarin het gehuurde materiaal is ondergebracht, de verhuurder de coordinaten mede te delen van de eigenaar en of schuldeisers, opdat elke gebruikelijke kennisgeving aan hen kan worden gedaan.

Axse.be heeft het recht op elk ogenblik controle uit te oefenen op de gehuurde materialen. Een technisch defect ,het uitvallen van een stroombron, een natuurramp dat aanzien wordt als een geval van heirkracht kan niet aan de verhuurder aangewreven worden.

Axse.be kan de huurovereenkomst onmiddellijk verbreken, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder in de volgende gevallen.
– verwaarlozing in het gebruik en onderhoud van de gehuurde materialen
– overbelasting van de materialen
– onvoldoende bescherming van de materialen.
-niet voldoen aan de verplichtingen uit de algemene voorwaarden door de huurder.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zijn de leveringstermijnen steeds bij benadering te interpreteren. Geenszins kan de verhuurder aansprakelijk worden bij overschrijding van de leveringstermijn door overmacht. Axse.be verbindt er zich toe al het redelijke te doen ter naleving van de leveringstermijn. Bij niet naleving van de leveringstermijn kan de huurder geen schadevergoeding vorderen of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Al onze Hefwerktuigen – Rigging materialen – liften en statieven dienen voor gebruik gekeurd te worden door een bevoegde instantie ten laste van de huurder en dienen door bevoegde personen op de correcte wijze gebruikt te worden volgens de geldende reglementeringen.

Annulatie 

Een tijdige annulatie van de overeengekomen huur dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven. In geval van een tijdige annulatie is de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Speciale extra gemaakte kosten kunnen wel voor 100% in rekening gebracht worden. Bij annulatie 7 dagen voor de huurovereenkomst dient de huurder de volledige overeengekomen huur of verkoopsom te betalen.

Verkoop

Axse.be is niet tot vrijwaring gehouden voor de verborgen gebreken die zij niet gekend heeft.
De Klant is gehouden, op straffe van verval van vrijwaring, Axse.be, binnen de acht dagen na het ontdekken van verborgen gebrek in te lichten. De Vrijwaringsplicht van Axse.be met betrekking tot verkochte goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers. Gebreken welke bij de levering bestonden en die door de koper of zijn aangestelden middels een normaal zorgvuldige controle konden worden vastgesteld, worden geacht te zijn aanvaard indien de koper niet binnen de acht dagen na levering of afhaling schriftelijke en aangetekend melding heeft gemaakt van deze gebreken.

Geleverde goederen blijven eigendom van Axse.be tot betaling van de integrale prijs. Axse.be is tot geen enkele vrijwaring gehouden indien het ingeroepen gebrek is veroorzaakt of mede-veroorzaakt werd door onzorgvuldige of onoordeelkundige behandeling door de koper, gebruik strijdig met de bestemming van de materialen, beschadiging door de koper of derden, onoordeelkundig plaatsing van de materialen.

Betaling

De overeenkomst is ontstaan te Duffel. De Door de klant verschuldigde bedragen zijn betaalbaar op de zetel van Axse.be. of via overschrijving op onze rekening.
Axse.be kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten zijn te betalen uiterlijk op de vermelde vervaldag, en deze voorschotten worden verrekend in de eindstaat.
Iedere Factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest aangetekend schrijven binnen de acht dagen na datum op de factuur.
In geval van niet-betaling ten laatste op de vermelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand; Iedere begonnen maand wordt ook als een volledige maand beschouwd.  Bij wanbetaling wordt van rechtswege bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van €90, van het totale factuurbedrag aangerekend.
Alle geschillen betreffende het bestaan , de uitvoering en of de interpretatie van de overeenkomst en facturen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.