Huurvoorwaarden

 • Hierbij vindt u een overzicht van de materialen en diensten. Alle Materialen worden in huur aangeboden, tenzij anders vermeld.
 • Alle overeenkomsten worden beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden, afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel bij geschrift worden toegestaan.
 • Wij raden de huurder aan om een evenementen polis, verzekering materialen te nemen!!  De huurder is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de gehuurde materialen en zal Axse volledig vergoeden voor beschadigd of verloren materiaal.
 • De huurder zal alle nodige maatregelen treffen voor de vrijwaring van het eigendomsrecht van Axse ten aanzien van alle derden.
 • Axse heeft het recht op elk ogenblik controle uit te oefenen op de gehuurde goederen.
  Wanneer Axse ten gevolge van overmacht niet de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Axse het recht voor de overeenkomst te beeindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeist. 
 • Schade. De huurder is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de gehuurde materialen en zal Axse volledig vergoeden voor beschadigd of verloren materiaal.  De huurder moet het gehuurde materiaal op het afgesproken tijdstip terug bezorgen in de staat  waarin het materiaal zich bevond bij afhaling. Indien herstellingen nodig zijn omwille van beschadiging van de gehuurde goederen , worden de extra kosten in meerdering van de huurprijs aan de huurder in rekening gebracht.  Een technisch of het uitvallen van een stroombron, dat aanzien wordt als een geval van heirkracht, kan niet aan de verhuurder aangewreven worden. Gedurende de huur zal de huurder alle risico’s dragen voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen, welke ook de oorzaken daarvan kunnen zijn.
 • De aansprakelijkheid van Axse is beperkt tot de grenzen van haaraansprakelijkheidsverzekering. Bij gebreke aan enig protest binnen 8 dagen na facturatiedatum dienen de facturen als definitief aanvaard beschouwd te worden.
 • AXSE is niet tot vrijwaring gehouden voor de verborgen gebreken die zij niet gekend heeft. De klant is gehouden, op straffe van verval van vrijwaring, AXSE binnen de acht dagen na het ontdekken van het verborgengebrek in te lichten. In geval het gebrek redelijkerwijze herstelbaar is, zal de vrijwaringsplicht van de AXSE beperkt zijn tot het herstellen van het gebrek. In geval het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, zal de vrijwaringsplicht van AXSE beperkt zijn tot het vervangen van een identiek of gelijkwaardig goed, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. De vrijwaringsplicht van AXSE m.b.t. gebreken in de verkochte goederenstrekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers.
  > De huur neemt een einde op de dag dat het gehuurde goed bedrijfsklaar in de lokalen van AXSE aankomt ongeacht de overeengekomen vervaldag. Indien de huurder de huurperiode wenst te verlengen, dient hij dit schriftelijk aan te vragen. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huur
  De terugname van de gehuurde goederen door AXSE, betekent niet onmiddellijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit AXSE beschikt over een termijn van 5 werkdagen na de terugname vande gehuurde goederen, zaterdag, zondag en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingeninzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. AXSE zal de huurder uitnodigen om de schade tegensprekelijk vast te stellen en dit binnen de 5 werkdagen nadat de gehuurde goederen werden teruggebracht. Bij gebrek aan reactie van de huurder binnen de 5 werkdagen, heeft AXSE het recht de herstellingen uit te voeren en/of stukken te vervangen op kosten van de huurder, onder voorbehoudvan welk recht dan ook. De huurprijs blijft verschuldigd totdat de gehuurde goederen hersteld of vervangen werden.
   > Indien herstellingen nodig zijn omwille van beschadiging van de gehuurde goederen, worden de herstellingskosten in meerdering van de huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. AXSE heeft het recht op elk ogenblik controle uit te oefenen op de gehuurde goederen. AXSE kan het huurcontract onmiddellijk verbreken, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder in de volgende gevallen: verwaarlozing in het gebruik en het onderhoud van de gehuurde goederen; overbelasting van de gehuurde goederen;onvoldoende bescherming de gehuurde goederen; niet voldoen aan de verplichtingen uit huidige algemene voorwaarden.
 • Indien herstellingen nodig zijn omwille van beschadiging van de gehuurde goederen, worden de herstellingskosten in meerdering van de huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. 
 • Facturatie. Facturen zijn contant betaalbaar te Duffel. De toezending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt zonder ingebrekestelling en van rechtswege vanaf facturatiedatum verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in ART.5 Wet betalingsachterstand +3% en die min 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten,met uitzondering van de gerechtelijke invorderingskost van 10% en minimum 95Euro per factuur. Bij een Annulatie 14 dagen voorde aanvang van de verhuur, dient de klant 50% van het huurbedrag  te betalen. Bij een annulatie binnen 14 dagen van de verhuur het volledige huurbedrag. Indien de gehuurde goederen laattijdig worden teruggebracht zal per begonnen dag de volledige dagprijs supplementair worden aangerekend. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlening van de huur. Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van de overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondisement Mechelen.
 • Gelieve ons bij de bestelling de juiste facturatie gegevens of bestelbon te bezorgen.  Indien wij na het opmaken onze de factuur aanpassingen,
  aan facturatie gegevens moeten doorvoeren, zal hiervoor een administratieve kost van €25 excl.btw aangerekend worden. 
 • Openingsuren. Axse heeft geen vaste openingsuren, we werken met gesloten deuren, ophalen en terugbrengen van materialen steeds na afspraak.
  Voor vertrek naar Axse even chekken of we aanwezig zijn.
 • Onderstaande  voorwaarden van toepassing bij producties met eigen crew.
 • PARKING >Offerte excl. eventuele parking kosten voor vrachtwagens, bestelwagens en voertuigen van de techniekers.
  De gemaakte parking kosten zullen door gefactureerd worden.
 • CREW CATERING > Offerte/huurbon excl. crewcatering.( Crewcatering vanaf 6 aansluitende uren) Om te vermijden dat door de technische crew te veel tijd wordt besteed aan het organiseren van crew-catering, vragen we aan de organisatie om dit op zicht te nemen indien mogelijk. Als de crew catering niet voorzien kan worden door de organisatie, zal Axse.be hiervoor zorgen tegen een kost van €16 per maaltijd per technieker.
 • Voor gehuurd materiaal dat verplicht s nachts door ons afgehaald moet worden, wordt een extra nacht supplement van 150 euro aangerekend.